+420 774 383 033 info@kchpbt.cz

Zákon regulace agresivních zvířat (The regulation aggresive animals), dále RAD, vstoupil v platnost roku 1993; poté, co byly tři děti zabity psy typu bull (dále jen pitbull). RAD upravuje způsob držení pitbullů. Udává, že všichni tito psi žijící na území Nizozemska musí být vykastrováni a na veřejném prostranství musí být opatřeni náhubkem a krátkým pevným vodítkem.Zákon regulace agresivních zvířat (The regulation aggresive animals), dále RAD, vstoupil v platnost roku 1993; poté, co byly tři děti zabity psy typu bull (dále jen pitbull). RAD upravuje způsob držení pitbullů. Udává, že všichni tito psi žijící na území Nizozemska musí být vykastrováni a na veřejném prostranství musí být opatřeni náhubkem a krátkým pevným vodítkem. V současnosti není znám přesný počet pitbullů žijících v Nizozemsku. Dle záznamů však bylo mezi lety 2000 a 2007 zabaveno téměř dva tisíce psů (přesný počet 1937). V posledních letech se počet zabavených psů neustále zvyšuje. Není však známo, zda je to způsobeno přísnějšími kontrolami či nárůstem počtu pitbullů v Nizozemsku. Mezi lety 2000 a 2006 bylo trestní cestou zabaveno 1611 psů, z nichž 1315 bylo utraceno (82%), administrativní cestou pak bylo zabaveno 76 psů, z nichž bylo utraceno 69 jedinců (91%).

Statistiky napadení

K vytvoření statistiky napadených byla použita data nemocnic, praktických lékařů a nadace na ochranu spotřebitelů a bezpečnosti. Zde je nutno upozornit, že data mohou být zkreslena, protože všechna pokousání jsou zaznamenávána pod stejným registračním kódem. Nerozlišuje se tedy, zda byl člověk napaden psem nebo jiným zvířetem. Z této statistiky vyplývá, že počet smrtelných zranění je na úrovni minulých let konstantní. Mezi lety 1982 a 2006 utrpělo v Nizozemsku smrtelná zranění v průměru 1,2 osoby (rozteč činí 0 až 2 oběti). Z čehož vyplývá, že počet obětí v období deseti let před vstoupením v platnost zákona RAD, je shodný s počtem obětí po jeho vstoupení v platnost. RAD tedy počet obětí nijak nesnížil. Záznamy ohledně počtu pokousaných pocházejí z let 1986 až 2005 a neprokázala se žádná větší změna ve stavu před a po zavedení RAD. Došlo ke snížení počtu ošetřených na pohotovosti z 16 000 za rok (mezi lety 1987 až 1991) na 6 900 za rok (2002 – 2006). Toto je však kompenzováno extrémním nárůstem počtu ošetření u praktického lékaře – z počtu 15 000 ošetřených za rok (v roce 1998) na 50 000 ošetřených za rok (v roce 2006). Veřejný průzkum pak ukázal, že téměř 150 000 Nizozemců je ročně pokousáno psem. Většina (66%) nevyžaduje lékařské ošetření. Další třetina případů si pak vystačí s menším ošetřením u praktického lékaře – cca 50 000 osob (dochází tedy k potvrzení lékařských záznamů). K hospitalizaci v nemocnici pak vede zhruba 230 případů. K úmrtí pak, jak je již výše zmíněno, dochází v jednom až dvou případech. Ve srovnání se zraněními způsobenými např. při sportu (11 mrtvých a 160 000 hospitalizovaných ročně) je počet zraněných takřka zanedbatelný. Pravděpodobnost, že se stanete obětí napadení psem je jedna ku třinácti milionům. 9 ze 14 obětí (64%) bylo zabito svým vlastním psem a v osmi z devíti případů v okolí vlastního domu. Nejčastějšími oběťmi pokousání jsou pak děti do pěti let. Ty tvoří až 20% smrtelných obětí, přestože tvoří pouze 6,5% populace.

Rozložení společnosti

Z výzkumu prováděného mezi lety 2000 a 2006 jasně vyplývá, že nejvíce případů napadení psem pochází z okresů s mnoha problémy a relativně nízkým socio-ekonomickým statusem. Rovněž byl zaznamenán nárůst majitelů pitbullů v řadách osob se záznamem v trestním rejstříku. Tato zjištění odpovídají i výsledkům amerického průzkumu.

MAG-test

Z množství nejrůznějších povahových „subtestů“ byl vyvinut jeden souhrnný, takzvaný MAG-test (určuje společensky přijatelné chování). V Nizozemsku byl zaveden roku 1997 a postupně byl snížen na dobu trvání čtyřiceti pěti minut. Díky náročnosti není možné, aby byl prováděn s větším množstvím psů v jednotlivých testovaných skupinách. Test samotný, vychází z klubových testů jednotlivých plemen, které slouží k určení povahy psa a následně k jeho vhodnosti či nevhodnosti k chovu. MAG-test tedy udává odchylku označenou jako „agresivní chování“. Hodnota diagnostického testu se hodnotí pomocí dvou charakteristik: citlivost a specifický charakter. Citlivost udává, jak snadno je odchylka rozpoznatelná, specifický charakter pak, jak přesná diagnóza je. Myšlenka MAG-testu vychází z výzkumu provedeného na 220 psech. Při tomto výzkumu se došlo k výsledkům citlivosti 69% a specifického charakteru 84%. Mnohem zajímavější však jsou hodnoty pozitivní a negativní predikce. Ve zkoumané skupině psů byla pozitivní hodnota (prognóza, že pes může pokousat) 46% a negativní (prognóza, že pes nebude agresivní) 93%. Tyto výsledky jsou však silně závislé za počtu agresivních psů ve skupině. Ve zkoumané skupině byli (pravděpodobně vědomě) zařazeni psi, kteří již v minulosti vykazovali problémové chování. V obecné skupině pak je předpoklad, že takovýchto jedinců bude mnohem méně. V tomto případě bude docházet ke snížení pozitivní predikce a zvýšení negativní predikce. Pozitivní predikce tedy bude vykazovat velmi nízké hodnoty, což znamená, že se extrémně zvyšuje šance, že psi budou nesprávně vyhodnocováni jako agresivní jedinci. Dochází tedy k vysokému zkreslení výsledných hodnot. Z výše jmenovaných důvodů by tedy MAG-test neměl být využíván k celoplošným testům. Rovněž není vhodným nástrojem při posuzování jednotlivých případů. V tomto případě by opět docházelo k velmi nízkým hodnotám pozitivní predikce a tedy k výraznému zvýšení možnosti, že pes bude nesprávně označen jako agresivní. Jeho přínosné využití je tedy možné nalézt při testování skupin psů s již dříve prokázaným problémovým chováním, kdy jsou získané hodnoty nejpřesnější.<br /><text5>Zdroj: Hodnocení RAD a doporučení pro snížení počtu útoků psem; vypracovala Komise ustanovená Ministerstvem LVN (zemědělství, přírody a jakosti potravin). Zveřejněno dne 8. 5. 2008</text5>

Na základě dlouhodobých pozorování a statistik, byl zákon omezující chov některých plemen v Nizozemsku zrušen dne 9. června 2008, jako neúčinný.

Jana Fornouzová
tisk. mluvčí KCHPBT