+420 774 383 033 info@kchpbt.cz

Článek I.

Základní ustanovení

1.)     Název občanského sdružení je: „Klub Chovatelů Pit Bull Teriérů“.
2.)     Klub je občanským sdružením ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb.
3.)     Sídlo Klubu je Boženy Němcové 328, Chlumčany.
4.)     Působnost Klubu je na celém území České republiky.
5.)     Klub je:

 • odbornou společenskou a politicky nezávislou společenskou organizací sdružující chovatele, přátele a milovníky psů plemene amerických pitbulteriérů.
 • občanským sdružením s právní subjektivitou
 • sdružením ekonomicky samostatným.

 

Článek II.

Hlavní úkoly a činnost

 1. Klub se ve své činnosti zaměřuje na zvyšování úrovně chovu pitbulteriérů (jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností), organizování, zabezpečování a evidenci cílevědomé plemenitby.
 2. Ve své samostatné činnosti se řídí vlastními stanovami a zákony České republiky.
 3. Zastupuje a hájí zájmy svých členů u veřejných úřadů.
 4. Podává odborná vyjádření, propaguje chov a pracovní využití pitbulteriérů.
 5. Spolupracuje s ochranářskými organizacemi.
 6. Organizuje setkání členů, výstavy a akce sportovního charakteru.
 7. Zprostředkovává odbornou i poradenskou činnost.
 8. Je garantem k A.D.B.A. a jiným organizacím, zabývajícím se chovem a propagací pitbulteriérů.
 9. Má výhradní právo a povinnost zastupovat zájmy všech členů v rámci mezinárodních styků.
 10. Navazuje a udržuje styky se zahraničními kynologickými organizacemi.
 11. Deleguje své zástupce na jednání se zahraničními kynologickými organizacemi.
 12. Vypracovává termíny výstav a pracovních šampionátů.
 13. Pro informaci svých členů vydává klubový časopis.
 14. Organizuje setkání s jinými kynologickými organizacemi v České republice.
 15. Ve své činnosti prosazuje chovatelskou etiku.
 16. Klub nebude tolerovat na svých akcích alkoholické nápoje, neslušnou mluvu, projevy rasismu či konzumaci a propagaci drog a to jak u svých členů tak návštěvníků.
 17. Prioritní činnost: propagace ADBA/ADBSI nad ostatní registrační autority a to včetně podpory ADBA/ADBSI akcí.

 

Článek III.

Členství

1.)   Členství v Klubu je určeno pro všechny majitele, chovatele a milovníky plemene americký pit bull teriér bez rozdílu na sociální původ, vzdělání, rasu, náboženské vyznání a politické přesvědčení.
2.)   Člena přijímá výbor Klubu na základě jeho písemné žádosti. Členem Klubu může být každá osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami Klubu a předpisy na ně navazujícími, zaplatí-li ve stanovené lhůtě a výši členský příspěvek za příslušný rok.
3.)   Čestným členem může být výborem Klubu za svého souhlasu jmenována i jiná fyzická či právnická osoba.
4.)   Základní práva člena Klubu jsou:

 1. Volit a být volen do všech orgánů Klubu.
 2. Podílet se na práci Klubu svými připomínkami, návrhy, radami, pomocí, zkušenostmi i kritikou.
 3. Účastnit se všech akcí pořádaných Klubem.
 4. Podávat návrh na zařazení do kursů pro rozhodčí.
 5. Obdržet klubový časopis.
 6. Podávat stížnosti a připomínky vedení Klubu.
 7. Používat všech výhod poskytovaných Klubem, pokud člen plní podmínky, které jsou pro udělení těchto výhod stanoveny.

5.)   Základní povinností člena Klubu je:

 1. Dodržovat stanovy Klubu a předpisy na ně navazující.
 2. Platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě.
 3. Dbát ve všem svém konání oprávněných zájmů Klubu.
 4. Aktivně se účastnit členských schůzí Klubu.
 5. Pomáhat v rámci svých možností při pořádání klubových akcí.
 6. Změny související s členstvím v Klubu oznámit do 30 dnů výboru Klubu.

6.)   Ukončení členství:

 1. Úmrtím.
 2. Písemným sdělením výboru Klubu o ukončení členství v Klubu.
 3. Členství zaniká rovněž zrušením členství člena pro hrubé porušení povinností člena, nebo poškozováním pověsti Klubu, poškozováním zájmů Klubu, porušováním zákona na ochranu zvířat. O zrušení členství rozhoduje výbor Klubu písemným rozhodnutím, případně na základě rozhodnutí Kontrolní a revizní komise. Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení z Klubu výborem Klubu je možné ke Kontrolní a revizní komisi. Je-li rozhodnutí o vyloučení z Klubu vydané Kontrolní a revizní komisí totožné s rozhodnutím výboru Klubu, není možné další odvolání.

 

Článek IV.

Organizace Klubu

1.)   Nejvyšším orgánem Klubu je členská schůze. Je tvořena všemi členy Klubu. Schází se nejméně 1x za dva roky. Schůzi svolává výbor Klubu písemnou pozvánkou, která musí být jednotlivým členům doručena nejméně 14 dní před konáním schůze. Členská schůze je usnášení schopná v počtu přítomných členů Klubu. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Klubu. Rozhoduje zejména o:

 • zásadních otázkách činnosti Klubu
 • rozdělení nebo součinnostních dohodách Klubu
 • volí výbor Klubu
 • volí Kontrolní a revizní komisi
 • rozhoduje o zrušení Klubu

2.)   Výbor Klubu: je čtyřčlenný a je volen na období 3 let. Schází se podle potřeby. Jeho členy jsou:

 • Předseda – zastupuje na veřejnosti Klub
 • Místopředseda – zastupuje Předsedu
 • Tajemník – řídí organizačně činnost výboru a Klubu
 • Pokladník – vede evidenci účetnictví Klubu

Pro svou činnost může výbor zřizovat pomocné odborné komise (např. výstavní, pracovní odborné, Sbor rozhodčích apod.). Činnost těchto komisí je podřízena výboru Klubu s výjimkou Sboru rozhodčích, který je samostatným orgánem, spolupracující s výborem Klubu. Při hlasování ve výboru Klubu rozhoduje nadpoloviční většina. Výbor rozhoduje o hospodaření Klubu a řídí činnost Klubu v období mezi členskými schůzemi.

3.)   Kontrolní a revizní komise – kontroluje činnost členů Klubu, hospodaření Klubu a dodržování stanov. O své činnosti podává zprávu členské schůzi Klubu. Je to komise tříčlenná a je volena na období 3 let členskou schůzí. Její členové se scházejí operativně podle potřeby k řešení úkolů vyplývajících z jejich funkce. Je pomocným orgánem výboru Klubu. Proti rozhodnutí kontrolní a revizní komise se lze odvolat k výboru Klubu. Rozhodnutí výboru Klubu je konečné a není proti němu žádné odvolání.

Článek V.

Hospodaření Klubu

1.)   Klub hospodaří s vlastním majetkem nebo majetkem mu svěřeným do trvalého či dočasného užívání.
2.)   Finanční zdroje jsou zejména:

 • členské příspěvky a jiné příspěvky a poplatky členů
 • dary jiných fyzických či právnických osob
 • výnosy z eventuální vlastní hospodářské činnosti

3.)   Klub může zřizovat vlastní hospodářská zařízení dle platných právních předpisů. Za účelné hospodaření s finančními a jinými prostředky odpovídá pokladník a výbor Klubu.

Článek VI.

Zánik Klubu

1.)   Klub zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. O tomto rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů Klubu.
2.)   Klub dále zaniká pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1.) Tyto stanovy vstupují v platnost dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra.

Ve Všerubech dne 1. září 2013.

 

Poslední přidané články:

The Henry – Dibo Cross

Předně bych chtěl upozornit, že tenhle „příběh“ je založen na logickém uvažování, které může být doloženo, ale zároveň jej nechci vydávat za přímou pravdu. Je to jen jakési naťuknutí čtenáři, jakým směrem lze také uvažovat při chovu bulldogů a proč jsou...

Držení psa na úvaze

Jelikož je opakování matka moudrosti je potřeba si zopakovat některá specifika chovu amerického pitbulteriéra. V poslední době jsem opět narazil na spousty rádoby ochránců a samozvané odborníky, kteří nemají na práci nic jiného než hledat problémy tam kde nejsou. Tito...

Sportovní den – BC Star Plzeň

Náš klub byl pozván na sportovní akci, kterou spolupořádal Boxing Club Star Plzeň. Jelikož jako jeden z hlavních pilířů našeho klubu je prezentace plemene Americký Pit Bull Teriér (APBT), tuto nabídku jsme s radostí přijali a za klub se zůčastnili Miroslav...

Gator Boy’s CH Mickey

Do redakční pošty nám poslal jeden zahraniční chovatel APBT naskenované články věnované historii APBT, ale jsou ve stavu, kdy nelze určit autora či publikace, ve kterých byly tyto články uveřejněny. Jelikož se ale jedná o velmi zajímavé informace, které popisují...

Členství v Klubu Chovatelů Pit Bull Teriérů

Mnozí z Vás si jistě všimli, že nikterak nepropagujeme (čti: nenutíme lidem) vstup do Klubu Chovatelů Pit Bull Teriérů (KCHPBT). Když jsem se ale nad tím zamyslel, tak projekty, které náš klub zastřešuje mají (skromně řečeno) celosvětový dopad a jejich bezproblémový...

Weight Pull tréning (by Mark Landers) – 2. část

Část II. Jen pro rekapitulaci, kde jsme přestali. Pokud jste trpěliví, měli byste už vidět výsledky z tréninku na dvorku i na procházkách. Když jsem psal tento článek, sám jsem pracoval s několika novými psy a dosáhl jsem dobrých výsledků. Než se pustíme dále, dovolte...

Weight Pull tréning (by Mark Landers) – 1. část

Část I. Když jsem usedl k napsání tohoto článku, přemýšlel jsem, jak vysvětlit tak složitou věc, jako je vzít štěně nebo mladého psa a naučit jej tahat. Pak jsem si pomyslel, že na to jednoduše půjdu po malých krůčcích, jako když začínám trénovat psa. Nejprve mě...